Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden.

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door 2MKB | 12websites.nl gevestigd aan de Rumpenerstraat 4a, 6443CD te Brunssum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65383591 te leveren producten en/of diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via 12websites.nl producten en/of diensten bestelt en/of afneemt.

1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen en offertes door 12websites.nl, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van klant of door feitelijke uitvoering door 12websites.nl komt een overeenkomst tot stand.

2.2 Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, kleuren etc. en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van 12websites.nl.

2.3 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van 12websites.nl ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

3. Uitvoering van de overeenkomst
3.1 Indien de klant afname op het overeengekomen moment weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is 12websites.nl gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

3.2 Producten en/of diensten gelden als geleverd, zodra 12websites.nl de klant ervan in kennis heeft gesteld.

3.3 Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat 12websites.nl het beheer van de diensen verzorgt, zijn zowel de kosten als het risico van verlies of schade voor rekening van de klant.

3.4 De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door 12websites.nl steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

3.5 De overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de duur van een jaar, tenzij anders overeengekomen. De overeenkomst zal stilzwijgend worden verlengd met eenzelfde termijn, tenzij een der partijen uiterlijk één (1) maand voor ommekomst van de dan lopende termijn aan de andere partij te kennen geeft de overeenkomst niet te zullen verlengen.

3.6 Opzegging is mogelijk zowel schriftelijk als per e-mail, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop 12websites.nl de opzegging ontvangt.

4. Prijzen
4.1 Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de aanschaf van bijvoorbeeld thema’s door 12websites.nl aan de klant te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen tenzij anders vermeld, en zijn derhalve voor rekening van de klant.

4.2 De in de aanbiedingen van 12websites.nl weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in een of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is 12websites.nl gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.

5. Betaling
5.1 Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op gebruiker te verrekenen met de door 12websites.nl in rekening gebrachte bedragen.

5.2 12websites.nl heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde producten en/of diensten per deellevering te factureren.

5.3 Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door gebruiker aangewezen bankrekening. 12websites.nl heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door 12websites.nl, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door 12websites.nl is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is 12websites.nl bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor gebruiker voortvloeiende schade.

5.4 12websites.nl is gerechtigd de producten en/of diensten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan gebruiker verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

5.5 Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan 12websites.nl vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW.

5.6 Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de klant aan 12websites.nl verschuldigde hoofdsom inclusief B.T.W., ongeacht of gebruiker buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van 12websites.nl om schadevergoeding te vorderen.

5.7 Onverminderd de overige rechten van 12websites.nl uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens 12websites.nl gehouden om de incassokosten te vergoeden die 12websites.nl heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.

5.8 De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.

6. Garantie
6.1 Indien door 12websites.nl aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of producten en/of diensten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.

6.2 Indien een beroep op garantie van de klant gegrond zou zijn, zal 12websites.nl de te leveren producten en/of diensten -naar de keuze van gebruiker- herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien 12websites.nl de klant mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de klant de geleverde producten en/of diensten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan 12websites.nl.

6.3 Alle eventuele garantieverplichtingen van 12websites.nl vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde producten en/of diensten door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de klant of een derde zonder toestemming van 12websites.nl wijzigingen in de door 12websites.nl geleverde producten en/of diensten heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

7. Reclames
7.1 Eventuele klachten over een door 12websites.nl geleverd product, dienen terstond door de klant aan 12websites.nl schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 14 dagen na levering van de producten zijn verstreken, kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de klant 12websites.nl, binnen 14 dagen nadat het gebrek aan de klant bekend is geworden of bekend kon zijn, van het gebrek schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek.

7.2 Indien de klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft 12websites.nl het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de klant in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven, met een minimum van € 100,00.

8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 Alle door 12websites.nl te leveren producten en/of diensten blijven onder alle omstandigheden eigendom van 12websites.nl, zolang de klant enige vordering van 12websites.nl, waaronder in ieder geval de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, rente, boetes en enige andere vorderingen zoals genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.

8.2 De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten en/of diensten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van 12websites.nl te bewaren.

8.3 De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten en/of diensten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de klant plaatsvindt.

8.4 Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens 12websites.nl te kort schiet of 12websites.nl goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen te kort zal schieten, is 12websites.nl gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten en/of diensten terug te nemen. De klant zal medewerking verlenen en 12websites.nl te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de 12websites.nl. Na terugneming zal de klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de klant met gebruiker was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor 12websites.nl Webservices uit de terugneming voortvloeien.

9. Ontbinding en beëindiging
9.1 De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

9.2 In geval van verzuim van de klant is 12websites.nl gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan 12websites.nl verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

9.3 12websites.nl is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. 12websites.nl zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

10. Overmacht
10.1 12websites.nl is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van 12websites.nl opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door 12websites.nl niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

10.2 Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van 12websites.nl zijn ontstaan, zowel bij 12websites.nl als bij toeleveringsbedrijven van 12websites.nl door foutieve levering van producten en/of diensten.

10.3 Indien 12websites.nl bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

11. Aansprakelijkheid
11.1 12websites.nl is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van 12websites.nl.

11.2 De totale aansprakelijkheid van 12websites.nl zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door 12websites.nl aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaan-makings-verplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief B.T.W.).

11.3 12websites.nl is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

12. Verplichtingen van de Klant
12.1 De klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig Internetgebruiker verwacht mag worden.

12.2 De klant stelt 12websites.nl zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens.

12.3 De klant is aansprakelijk voor al het gebruik (ook dat door eventuele derden) dat via zijn account van de 12websites.nl producten en/of diensten wordt gemaakt

12.4 De klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan producten en/of diensten. Het is de klant verboden processen of programma’s – al dan niet via systemen – te gebruiken waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks 12websites.nl, overige klanten of internetgebruikers kan hinderen of schade kan toebrengen. Het is de klant slechts toegestaan processen of programma’s te gebruiken indien er een directe, door 12websites.nl toegestane, verbinding met de producten en/of diensten bestaat.

12.5 De verantwoordelijkheid voor het up-to-date houden van de software die het mogelijk maakt voor 12websites.nl om producten en/of diensten goed te kunnen beveiligen ligt bij de klant zelf.

12.6 Het is de klant niet toegestaan om producten en/of diensten te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de Nettiquette, bepalingen in de toepasselijke Request for Comments (RFC) de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:
Het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mails met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
Het handelen in strijd met rechten van intellectuele of industriële eigendom (databankrechten daaronder begrepen) van derden;
Het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie;
Seksuele intimidatie of het op andere wijze lastigvallen van personen;
Het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het Internet (hacken).

12.7 Het is de klant niet toegestaan om met gebruikmaking van de producten en/of diensten van 12websites.nl testen uit te voeren dan wel software te ontwikkelen.

12.8 12websites.nl is, zonder dat 12websites.nl tot enige schadevergoeding jegens de klant zal zijn gehouden, gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan de klant verstrekte producten en/of diensten onmiddellijk buiten gebruik te stellen, op te schorten of aan deze aansluiting nadere voorwaarden te stellen, indien en zo lang de klant handelt (of vermoed wordt dit te doen) in strijd met het gestelde in de artikelen 12.1 tot en met 12.7. De klant vrijwaart 12websites.nl tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de klant van producten en/of diensten van 12websites.nl, dan wel door het niet nakomen van de klant van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

13. Geschillen en toepasselijk Recht
13.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

13.2 Op een met 12websites.nl gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.

13.3 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin 12websites.nl ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.

Deel dit via:
Scroll naar boven